Zamiana kary pozbawienia wolności na grzywnę

16 września 2015 Michał Walczakogólne

Od 1 lipca 2015 roku wprowadzono do kodeksu karnego art. 75a, który pozwala na zamianę kary pozbawienia wolności na karę grzywny. Powyższy przepis dotyczy osób które otrzymały wyrok z warunkowym zawieszeniem jego wykonania.

Nowy art. 75a § 1 kodeksu karnego stanowi: „Wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w art. 75 § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione, mając na względzie wagę i rodzaj czynu zabronionego przypisanego skazanemu, zamiast zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zamienić ją na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, albo na grzywnę, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny. Kara ograniczenia wolności nie może trwać dłużej niż 2 lata, a grzywna nie może przekroczyć 810 stawek dziennych.”
Powyższy przepis stał się nadzieją dla wielu osób, w stosunku do których doszło do „odwieszenia” kary z uwagi na np. brak spełnienia obowiązku naprawienia szkody czy niepoddanie się dozorowi kuratora.
Należy przy tym podkreślić, iż powyższy przepis w tym brzmieniu dotyczy jedynie sytuacji powstałych po wejściu w życie tegoż przepisu. Do sytuacji mających miejsce przed dniem 1 lipca 2015 roku stosuje się przepisy inter-temporalne tj. art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 396), który stanowi: „w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sąd wydał na podstawie art. 75 § 2  ustawy, o której mowa w art. 1, prawomocne orzeczenie o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku, sąd ten, na wniosek skazanego, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione, mając na względzie wagę i rodzaj czynu zabronionego przypisanego skazanemu, może zamienić karę pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, przyjmując, że jeden dzień pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności.”

Tagi: , ,

  • Krzysztof Prejs

    Dzien dobry zwracam sie z pytaniem otrzymalem prawomocny wyrok 10m poz awienia wolnosci odwolalem sie o odrocze a omres 6m i zostal odalony czy jest .ozliwosc zmiany wyroku p. Grzywną lub dozór elektroniczny