Odbywanie kary pozbawienia wolności za granicą

23 kwietnia 2015 Michał Walczakogólne

Częstym problemem klientów związanym z realizacją ENA i nie tylko – jest kwestia możliwości odbywania kary za granicą. W każdym przypadku, czy to przy zastosowaniu procedury ENA, czy też skazania w zwykłym trybie – osoba skazana przez Sąd RP może ubiegać się o wykonanie kary w innym kraju Unii Europejskiej.

Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności odbywa się w trybie art. 611t – 611tf k.p.k.

Wystąpienie może nastąpić także na wniosek skazanego lub właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia a kieruje się je do:

1)   państwa wykonania orzeczenia, którego skazany jest obywatelem i w którym posiada stałe lub czasowe miejsce pobytu,

2)   państwa wykonania orzeczenia, którego skazany jest obywatelem i w którym nie posiada stałego lub czasowego miejsca pobytu, lecz na podstawie prawomocnej decyzji będzie do niego wydalony po odbyciu kary lub zwolnieniu z zakładu karnego,

3)   innego państwa wykonania orzeczenia, za zgodą właściwego sądu lub innego organu tego państwa

– o ile skazany przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie, do którego skierowano wystąpienie.

 

W następstwie przekazania wystąpienia o odbyciu kary za granicą rozstrzyga Sąd państwa do którego skierowano wystąpienie. Warunkiem jakim kieruje się Sąd jednego z Państwa Unii jest to czy przekazanie orzeczenia do wykonania pozwoli w większym stopniu zrealizować wychowawcze i zapobiegawcze cele kary. Jednym z często podnoszonych argumentów jest bliskość rodziny, która na stałe przebywa poza granicami RP. Argument taki jest jak najbardziej trafny albowiem przyjmuje się, iż cele resocjalizacyjne mogą być osiągnięte w przypadku stałego kontaktu skazanego z rodziną, która również może mieć pozytywny wpływ na postawę skazanego.