List żelazny

28 maja 2015 Michał Walczakogólne

Często klienci otrzymujący za granicą Europejski Nakaz Aresztowania zwracają się z pomysłem „Panie Mecenasie o może byśmy załatwili dla mnie list żelazny?”.

List żelazny to w istocie postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy, iż podejrzany lub oskarżony przy spełnieniu kilku warunków będzie występował w postępowaniu karnym z wolnej stopy tzn. nie zostanie tymczasowo aresztowany. Warunki te wobec podejrzanego lub oskarżonego są następujące :będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym – także na wezwanie prokuratora, nie będzie się oddalał się bez pozwolenia sądu z miejsca pobytu w kraju, nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

Wydanie listu żelaznego można uzależnić od wpłaty poręczenia majątkowego.

Z powyższego wynika, iż listu żelaznego nie można jednak stosować do osoby poszukiwanej do odbycia kary pozbawienia wolności.

Istotną sprawą wymagającą podkreślenia jest, iż przeszkodą dla wydania listu żelaznego jest istnienie w obrocie prawnym Europejskiego Nakazu Aresztowania. W orzecznictwie polskim istnieje pogląd, iż obie instytucje mają wobec siebie przeciwstawny charakter i nie można ich stosować jednocześnie. Wobec powyższego w przypadku osoby, co do której wydano ENA, uzyskanie listu żelaznego należy poprzedzić czynnościami zmierzającymi do uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania.